Acrylic on canvas
100x100 cm


Acrylic on canvas
120x80 cmAcrylic on canvas
28x44 cm


Acrylic on canvas
25x30 cm


Acrylic on canvas
20x20 cm


Acrylic on canvas
20x25 cm


Acrylic on canvas
18x24 cm


Acrylic on canvas
90x100 cm


Acrylic on canvas
20x20 cm


Acrylic on canvas
80x70 cm


Acrylic on canvas
20x20 cmAcrylic on canvas
30x24 cm
Acrylic on canvas
20x20 cmAcrylic on canvas
18x24 cm


Acrylic on canvas
70x120 cm


Acrylic on canvas
130x90 cm


Acrylic on canvas
20x20 cm


Acrylic on canvas
40x40 cm
Acrylic on canvas
140x160 cmCopyright © 2020 Miriama Kardosova. All Rights Reserved.